NOV 27
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
NORTHAMPTON at 
LANCASTER
53
86
NOV 27
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
LANCASTER at 
NORTHAMPTON
50
39
NOV 28
5:00 PM
WRESTLING
NORTHUMBERLAND QUAD
NOV 29
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
MIDDLESEX at 
LANCASTER
48
45
NOV 29
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
LANCASTER at 
MIDDLESEX
82
35
NOV 30
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
LANCASTER at 
MATHEWS
41
34
NOV 30
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
MATHEWS at 
LANCASTER
52
89
DEC 01
9:00 AM
WRESTLING
LITTLE GIANT CLASSIC
DEC 04
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
LANCSTER at 
NANDUA
68
40
DEC 04
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
NANDUA at 
LANCASTER
11
43
DEC 05
5:00 PM
WRESTLING
MIDDLESEX TRI
DEC 06
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
WEST POINT at 
LANCASTER
29
39
DEC 07
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
LANCASTER at 
CAPE HENRY
50
81
DEC 11
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
LANCASTER at 
MIDDLESEX
42
40
DEC 12
5:00 PM
WRESTLING
NORTHUMBERLAND TRI
DEC 15
9:00 AM
WRESTLING
LANCASTER DUALS
DEC 17
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
NANDAU at 
LANCASTER
36
72
DEC 17
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
LANCASTER at 
NANDUA
56
23
DEC 18
12:00 AM
VARSITY BOYS BASKETBALL
LANCASTER at 
NORTHAMPTON
68
71
DEC 18
12:00 AM
VARSITY GIRLS BASKETBALL
NORTHAMPTON at 
LANCASTER
37
36